Opłaty

Zasady odpłatności
W momencie składania podania o przyjęcie na studia pobierane jest bezzwrotne wpisowe w kwocie 500 zł. Kolejne opłaty wynoszą 4500 zł płatne w dwóch ratach semestralnych po 2250 zł
(terminy płatności: I rata do 20.09.2013 roku, II rata do 30.01.2014 roku).

Wpłaty należy dokonać na konto:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
w miejscu na blankiecie treści przelewu należy koniecznie dodać sformułowanie:
„Kod pracy 507-10-080100-K00156-99″

Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Studia Podyplomowe Audytu Wewnętrznego w Praktyce
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres:
wne_audyt@sggw.pl