Studia

Cel studiów
Celem Studiów Podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Praktyce jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania i wykonywania funkcji związanych z kontrolą zarządczą w organizacji. Ponadto słuchacze pozyskają umiejętności konstruowania planów działalności jednostek, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów oraz poznają modele systemu kontroli wewnętrznej i metody wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych. W ramach studiów studenci poznają metodologię planowania działalności jednostek sektora finansów publicznych zarówno w tradycyjnym, jak i zadaniowym układzie budżetu, a następnie zapoznają się z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej. Wiedza ta pozwoli na wykrycie występujących w organizacji nieprawidłowości, pokaże słabe i wrażliwe obszary działalności, co w efekcie będzie prowadziło do usprawnienia i zwiększenia efektywności funkcjonowania jednostki. Słuchacze dowiedzą się między innymi, jakie obszary w firmie narażone są na zagrożenia i jakie korzyści wynikają z wdrożenia audytu wewnętrznego. Słuchacze zdobędą wiedzę pozwalającą na stworzenie systemu kontroli wewnętrznej w firmie, co z kolei pozwoli kierownictwu firmy na identyfikowanie, oszacowanie i efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z osiąganiem zasadniczych celów organizacji.

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwenci Studiów Podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Praktyce zdobędą wiedzę z zakresu:
Audytu wewnętrznego i kontroli zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu IIA (Institute of Internal Auditors), ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz standardami kontroli określonymi przez ministra finansów.
Modeli systemu kontroli wewnętrznej i metod wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych.
Metodologii planowania działalności jednostek sektora finansów publicznych zarówno w tradycyjnym, jak i zadaniowym układzie budżetu.

Umiejętności
Absolwenci Studiów Podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Praktyce pozyskają umiejętności dotyczące:
Zarządzania i wykonywania funkcji związanych z kontrolą zarządczą w organizacji.
Konstruowania planów działalności jednostek, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów.
Wykrywania występujących w organizacji nieprawidłowości oraz ukazania słabych i wrażliwych obszarów działalności, co w efekcie będzie prowadziło do usprawnienia i zwiększenia efektywności funkcjonowania jednostki.

Kompetencje personalne i społeczne
Absolwenci Studiów Podyplomowych Audytu Wewnętrznego w Praktyce zdobędą kompetencje personalne i społeczne przejawiające się:
Wytworzeniem aktywnych postaw zmierzających do usprawniania procesów zarządzania organizacjami publicznymi i prywatnymi.
Pozyskaniem wiedzy, która ta pozwoli na wykrycie występujących w organizacji nieprawidłowości, pokaże słabe i wrażliwe obszary działalności, co w efekcie będzie prowadziło do usprawnienia i zwiększenia efektywności funkcjonowania jednostki.
Zdobyciem wiedza i umiejętności, które będą uprawniać Absolwenta do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego i prywatnego.